پنجره ای که برای ساخت آن از پروفیل   UPVC استفاده می شود و شیشه آن دو جداره است و فضای بین دو شیشه گاز بی اثری مانند: آرگون تزریق شده که به عایق بودن هر چه بیشتر در و پنجره کمک می کند و مانع از تبادل حرارت داخل و خارج ساختمان می گردد.


  • نمای برش خورده پنجره دوحالته


  • نمای برش خورده پنجره فرانسوی

 


  • نمای برش خورده پنجره کشویی تک ریل

 


  • نمای برش خورده پنجره کشویی جفت ریل

پاسخ دهید