• هیچ محصولی در سبد خرید نیست!

استانداردهای انبار نگهداری پروفیل UPVC

 1. سرپوشیده باشد.
 2. از آلودگی های محیطی دور باشد.
 3. از تابش مستقیم آفتاب دور باشد.
 4. از قفسه استاندارد طبق شکل استفاده شود.

توجه:

 • در صورت نبودن قفسه، پروفیل بهتر است با فاصله از سطح زمین بطور تراز قرار گیرد.
 • مطابق شکل فاصله قوطی ها در عرض قفسه 70-50 سانتی مترمی باشد.به نسبت افزایش تعداد بسته های پروفیل که روی هم قرار میگیرند فاصله قوطی ها کاهش میابد.


استانداردهای انبارنگهداری پروفیل گالوانیزه

 • سرپوشیده باشد.
 • از آلودگی های محیطی دور باشد.
 • مکان برش گالوانیزه از انبار پروفیل UPVC و مونتاژ جدا باشد(جلوگیری از انتقال براده های حاصل از برش گالوانیزه)
 • از ورق گالوانیزه با ضخامت حداقل 1.25 میلی متر استفاده شود.

استانداردهای انبارنگهداری درو پنجره UPVC

 • سرپوشیده باشد.
 • از آلودگی های محیطی دور باشد.
 • چیدمان درب و پنجره مطابق شکل زیر باشد.


استاندارد های سالن مونتاژ

 • دمای سالن مونتاژ حداقل 20-15 درجه سانتی گراد( پروفیل 24 ساعت قبل از برش در آن دما قرار گیرد)
 • میز کار یا چرخ دستی بصورتی طراحی شود که روی سطح پروفیل UPVC خط و خش ایجاد نکند.
 • دستگاه های مونتاژ باید سالیانه توسط متخصصین کالیبره شود.

 

 

پاسخ دهید